Gady

Gady eBook ´
  • 448
  • Gady
  • Mirosław Sokołowski
  • Polish
  • 05 December 2018
  • null

About the Author: Mirosław Sokołowski

Gady eBook ´ gady pdf, GadyGady MOBIIs a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Gady book, this is one of the most wanted Mirosław Sokołowski author readers around the world.


GadyGady eBook ´ gady pdf, GadyGady MOBIPowie Gady to niezwykle przejmuj cy, a zarazem wiarygodny dokument zjawiska narkomanii w Polsce Szczeg lne s okoliczno ci jej powstania zosta a napisana przez dwudziestokilkuletniego cz owieka dotkni tego na ogiem, po ostatniej nieudanej pr bie leczenia Prac przerwa a mier , dopisuj c do utworu tragiczn point Pozosta a relacja z kilku miesi cy ycia, obrazuj ca najostrzejsze stadia i przejawy na ogu, uderzaj ce autentyzmem wiadectwo powszedniego ycia narkomana.

You may also like...

10 thoughts on “Gady

  1. Agnieszka says:

    Powie pozbawiona jakiejkolwiek struktury i pisana z niezno n manier Ten grafoma ski sznyt na pewno podnosi autentyczno ksi ki serio, pod tym wzgl dem Gady s w cis ej czo wce pu skiej literatury , ale po kilkuset stronach te potwornie m czy By mo e gdyby nie przedwczesna mier autora, zosta oby to jako skr cone, uporz dkowane, zredagowane, a mo e i to wydaje mi si bardziej prawdopodobne rozrasta oby si dalej jak nowotw r.