Türk Mitolojik Sistemi 2

Türk Mitolojik Sistemi 2 PDF º Türk Mitolojik  PDF
    IGNOU M.Com Study Material, IGNOU Books, Free Download rk mitolojisinin bildiri, makale, kitap halinde ara t r lmas do al say lsa dayy k reselle en d nyas nda mill Türk Mitolojik PDF or kimli imizi korumak ve ba kalar na da kabul ettirmek i in sistemli bir mitolojik ara t rmaya ihtiya vard r Bu ihtiya ilmin bug nk metodolojisi ve metodu ile ortaya konuldu u takdirde b y k T rk d nyas k reselle en d nyada lay k oldu u yeri alacakt rUnutmamak gerekir ki Avrupal lar, Ari Modeli, Avrupa rk l ve Avrupa uygarl gibi kavramlar Yunan mitlerine ba lamakta, k lt r ve uygarl klar n Yunanl lara bor lu olarak g rmektedirler T rk milleti olarak ge de olsa b t n k lt r miras m z n temelinde mitolojimizin bulundu unu bilmek ve anlamak zorunday z Bug n mitler kutsiyetini yitirmi , g venilir bir anlat olmaktan km , ecdad m z n kutsal olarak g rd kleri ma aralar, gezi ve oyun yerlerine evrilmi tek kelimeyle mit d nyas , yerini pozitivist d nen bir topluma b rakm t r Her ne kadar manzara olumsuz g r nse de her zaman yaz l ve s zl edebiyat m z mitlerden b y k l de yararlanm , mitolojik d nce bazen belirleyici, bazen de tamamlay c olmu tur Mitler, a da edebiyat m zda da ilham kayna olmaya devam etmektedirT rk milletinin var oldu u her yerde mevcut olan mitlerimiz, bizleri gelece e ta yacak, geleneklerimizi ve geleneksel inan be imizi de erler paradigmas nda ya atacak manev ve k lt rel varl m zd r Bu varl n renilmesi ve retilmesi manev bir bor tur."/>
  • null
  • Türk Mitolojik Sistemi 2
  • Fuzuli Bayat
  • Turkish
  • 27 March 2019
  • null

About the Author: Fuzuli Bayat

Türk Mitolojik Sistemi 2 PDF º Türk Mitolojik PDF türk download, mitolojik kindle, sistemi pdf, Türk Mitolojik pdf, Türk Mitolojik Sistemi 2Türk Mitolojik Sistemi 2 ePUBIs a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Türk Mitolojik Sistemi book, this is one of the most wanted Fuzuli Bayat author readers around the world.


Türk Mitolojik Sistemi 2Türk Mitolojik Sistemi 2 PDF º Türk Mitolojik PDF türk download, mitolojik kindle, sistemi pdf, Türk Mitolojik pdf, Türk Mitolojik Sistemi 2Türk Mitolojik Sistemi 2 ePUBMitoloji ya an lan bir ge mi in dilde, rit elde ve tasvirlerde ma ara, kaya st , duvar resimleri, a a oymas , minyat r, heykelcikler vs ger ekle en diyalekti idir Her toplumun mill tefekk r n n, mill psikolojisinin, kendine has zelliklerinin ilk ve esasl kayna mitolojidir Mitolojinin renilmesi k lt r m z , ideolojimizi renmek demektirBa lang i in T rk mitolojisinin bildiri, makale, kitap halinde ara t r lmas do al say lsa dayy k reselle en d nyas nda mill Türk Mitolojik PDF or kimli imizi korumak ve ba kalar na da kabul ettirmek i in sistemli bir mitolojik ara t rmaya ihtiya vard r Bu ihtiya ilmin bug nk metodolojisi ve metodu ile ortaya konuldu u takdirde b y k T rk d nyas k reselle en d nyada lay k oldu u yeri alacakt rUnutmamak gerekir ki Avrupal lar, Ari Modeli, Avrupa rk l ve Avrupa uygarl gibi kavramlar Yunan mitlerine ba lamakta, k lt r ve uygarl klar n Yunanl lara bor lu olarak g rmektedirler T rk milleti olarak ge de olsa b t n k lt r miras m z n temelinde mitolojimizin bulundu unu bilmek ve anlamak zorunday z Bug n mitler kutsiyetini yitirmi , g venilir bir anlat olmaktan km , ecdad m z n kutsal olarak g rd kleri ma aralar, gezi ve oyun yerlerine evrilmi tek kelimeyle mit d nyas , yerini pozitivist d nen bir topluma b rakm t r Her ne kadar manzara olumsuz g r nse de her zaman yaz l ve s zl edebiyat m z mitlerden b y k l de yararlanm , mitolojik d nce bazen belirleyici, bazen de tamamlay c olmu tur Mitler, a da edebiyat m zda da ilham kayna olmaya devam etmektedirT rk milletinin var oldu u her yerde mevcut olan mitlerimiz, bizleri gelece e ta yacak, geleneklerimizi ve geleneksel inan be imizi de erler paradigmas nda ya atacak manev ve k lt rel varl m zd r Bu varl n renilmesi ve retilmesi manev bir bor tur.

You may also like...

10 thoughts on “Türk Mitolojik Sistemi 2